0
×

Opret ny konto

Personlig information

Login Information

eller log ind

Fornavn er krævet!
Efternavn er krævet!
First name is not valid!
Last name is not valid!
Dette er ikke en gyldig email!
Emailadresse er krævet!
Denne emailadresse er allerede brugt!
Kodeord er krævet!
Enter a valid password!
Kodeordet skal være mere end 5 tegn!
Kodeordet må ike være mere end 16 tegn!
De to kodeord er ikke ens!
Handelsbetingelserne skal godkendes!
Email eller kodeord er forkert!

Abonnementsbetingelser
Basis abonnement 618,-* kr/år

*Skadesforsikringsafgift på 1,1% til staten, oprkæves oven i abonnementsprisen.


Abonnementets dækningsområde:
Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland, for biler under 3.500 kg. tilladt
totalvægt (undtaget kurerbiler samt skole- og hyrevogne). Der er ingen udlandsdækning. Efterspændt campingvogn
eller trailer er dækket, hvis du har tegnet et tillægsabonnement.

Abonnementet dækker efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmö og Ystad.


Abonnementet dækker:
Abonnementet dækker det eller de køretøjer, som er registreret ved DK Assistance (DKA). Hvis der undervejs i
abonnementsperioden skiftes køretøj ud med et tilsvarende køretøj, dækker abonnementet i stedet det nye køretøj
under forudsætning af, at DKA er orienteret om udskiftningen. Der ydes èn assistance pr. uheld/driftstop.


Bugsering:
Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres det til din bopæl eller
værksted i samråd med dig. Ved driftsstop/skade ved din bopæl, transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg.


Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning m.m.:
Vi forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis din bil ikke kan starte eller ikke kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbyder vi
transport til værksted i samråd med dig. Eventuelle udleverede reservedele, samt brændstof, betales kontant af dig.


Døroplukning:
Er bilnøglen låst inde i bilen, eller er nøglen blevet væk, dækkes døroplukning, hvis DKA forsvarligt kan foretage
oplukning af bildøren. Hvis ikke transporterer vi din bil til nærmeste værksted i samråd med dig


Bjærgning/fritrækning:
Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning.


Bilruder:
Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre dækker abonnementet bugsering til værksted. Ved øvrige
ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning.


Færdselsuheld:
Er dit køretøj, efter færdselsuheld i Danmark, bragt til en synshal, sørger DKA for transport herfra til dit værksted.
Dette dækkes af køretøjets kaskoforsikring, hvis en sådan forefindes.


Akut opstået sygdom:
Hvis du, som fører af det dækkede køretøj i Danmark, bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og du således ikke
kan fortsætte kørslen, sørger DKA for hjemkørsel af køretøjet, dig og eventuelle passagerer til fælles
bestemmelsessted. DKA yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. DKA kan forlange, at din læge dokumenterer
sygdom/tilskadekomst. Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor 48 timer efter bestilling.


Tyveri:
Er dit køretøj genfundet efter anmeldt tyveri, og ikke selv kan køre lovligt eller forsvarligt, bugserer vi til din bopæl
eller værksted i samråd med dig. Dette dækkes af køretøjets kaskoforsikring, hvis en sådan forefindes.


Transport mellem værksteder:
Der ydes ikke bugsering mellem værksteder.


Fortsættelse af rejse:
Hvis der ikke er plads i bilen, til at du/i kan køre med vores redder til et fælles bestemmelsessted, tilbyder vi at
refundere billetten til f.eks.: bus, tog, taxi, færge osv. Dette sker efter DKA’ valg ud fra billigste løsning. Fører og
eventuelle passagerer, der lovligt kan være i bilen, er dækket.


Eventuelle bro- og færgeafgifter:
Hvis køretøjet skal bugseres imellem landsdelene, og dette medfører en færge- eller broafgift (f.eks. Storebælt) vil der
blive opkrævet det aktuelle beløb, som abonnenten alligevel skulle betale. Hvis køretøjet skal transporteres over
bæltet, sørger DKA for samlet videretransport af passagerer til ét fælles bestemmelsessted. Køretøjet vil følge
indenfor 48 timer fra bestillingen af assistancen.


Generelle abonnementsbetingelser

Omfattet af abonnement:
Der kan tegnes et abonnement, hvis du er bosiddende i Danmark og har et dansk indregistreret køretøj. Der ydes
assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Konstruktionsmæssige
ændringer af køretøjet skal meddeles DKA.


Ikrafttrædelse:
Abonnementet træder i kraft når din indbetaling er registreret.


Varighed:
Dit abonnement er uopsigeligt i 5 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. Efter 5 måneder kan du opsige abonnementet
skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Abonnementet gælder derfor i mindst 6 måneder.


Fortrydelse:
Efter lov om visse forbrugeraftaler har du fortrydelsesret, hvis abonnementet er tegnet via internet eller telefon.
Fristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du modtog skriftlig besked om, at aftalen var indgået.
Sådan fortryder du: Før fortrydelsesfristen udløber, skal du underrette DKA om, at du har fortrudt aftalen. Giver du os
besked pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Besked om at du har fortrudt tegning af
abonnementet, sendes til: DK Assistance, Navervej 16C, 7000 Fredericia eller på
e-mail: kontakt@dkassistance.dk

Det begrænser ikke din fortrydelsesret, at DKA har udført assistancer inden fristens udløb. Assistancen vil i stedet blive
faktureret efter gældende fakturaprisliste, som kan ses på  www.dkassistance.dk.


Opsigelse:
Abonnementet kan kun overdrages til andre personer i forbindelse med bodeling og lignende. Ved opsigelse i en
abonnementsperiode ydes refusion af overskydende betaling, jvf. markedsføringsloven. Ved misligholdelse af
abonnementet, er DKA berettiget til skriftligt at ophæve dit abonnement med 14 dages varsel. Eksempler på
misligholdelse kan være manglende betaling, bevisligt fejlagtige oplysninger, hvis køretøjet ikke er forsvarligt
vedligeholdt, eller hvis du med vilje har undladt at give os alle relevante oplysninger. DKA er altid berettiget til at
opsige abonnementet med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelse af assistancen og indtil 14 dage efter
assistancens udførelse.


Ændringer:
Abonnementstypen kan altid ændres. Ved skift til billigere abonnement ydes ingen tilbagebetaling. Ved opgradering af
abonnement modregnes det indbetalte på eksisterende abonnement forholdsmæssigt i den nye abonnementspris.
Dog kan der ikke opgraderes for at dække et kendt behov. DKA kan til enhver tid ændre abonnementet eller vilkårene
med 2 måneders varsel. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement på de ændrede vilkår, skal du meddele det til
DKA. Så vil dit abonnement blive slettet med 1 måneds varsel til u dløbet af måneden, efter at DKA har modtaget din
opsigelse. Hvis DKA ikke modtager en opsigelse fra dig, fortsætter dit abonnement på de ændrede vilkår.


Regulering af abonnementsprisen:
DKA kan regulere prisen på dit abonnement med op til 5 % som følge af stigende omkostninger. DKA kan foretage en
sådan regulering uden anden varsling, end at den regulerede pris fremgår af opkrævningen for den kommende
abonnementsperiode. Den regulerede pris træder i kraft ved dit abonnements forfaldsdato, altså når du går ind i en
ny abonnementsperiode. DKA kan kun regulere prisen én gang om året, og prisen kan kun reguleres for fremtidige
abonnementsperioder.

Hvis DKA regulerer prisen med mere end 5 %, sender vi et brev, der varsler ændringen. Dette sendes minimum 1
måned før abonnementets forfaldsdato. Ønsker du ikke at fortsætte abonnementet til den ændrede pris, skal du give
besked til DKA, og dit abonnement vil blive stoppet med virkning fra udløbet af eksisterende abonnement.


Gebyrer:
DKA Assistance kan opkræve gebyr ved ekstraordinære fravigelser fra disse generelle abonnementsvilkår. Gebyret
dækker de omkostninger der er forbundet med fravigelserne og kan ændres i forbindelse med at omkostningerne
stiger.

Ændringer af gebyret kan også ske som følge af stigende omkostninger forbundet med opkrævningen. Eventuelle
ændringer kan ses på www.dkassistance.dk samt på fakturaen for den nye opkrævningsperiode.

Ikke dækket af abonnementet:
Der ydes ikke assistancer til et behov, der var kendt på det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet. Abonnementet
dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallys, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende, samt kørsel til
skrotning. DKA har regresret over for evt. skadevoldere. Vi foretager kun henvendelse til dit forsikringsselskab, hvis
dette kan ske uden udgift for dig. Har en abonnent hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af DKA, og
det for denne dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder sam me
forbehold hos DKA. Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder DKA sig ret til at afvise
assistance på abonnementet.


Ansvarsforhold:
DKA er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af disse
abonnementsbetingelser. DKA kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der kan henføres direkte til DKA’ ydelser
efter denne abonnementsaftale. DKA er dermed ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller
afledte tab, for skader opstået i forbindelse med terrorisme og ej heller skader, som kunden kan tegne forsikring for i
et dansk opererende selskab.

DKA’ samlede erstatningsansvar begrænses, hvor lovgivningen tillader det, til maksimalt 5 mio. kr. Skader, som du
ønsker at gøre DKA ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til DKA indenfor 14 dage. Dette kan f.eks. ske via
kontakt@dkassistance.dk. Hvis det aftales mellem DKA og abonnenten, at bilen efterlades, og nøglen lægges ved
bilen, sker dette på abonnentens eget ansvar. DKA har regresret over for eventuelle skadevoldere. I det omfang
abonnenten i forvejen har dækning for assistancen fra anden side, har DKA ret til at kræve omkostningen til
assistancen dækket derfra, så længe dette kan ske uden udgift for dig.


Force Majeure:
I tilfælde af force majeure, herunder strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og
uroligheder, er DKA ikke ansvarlig for manglende assistance. Tilsvarende kan der ikke rejses krav mod  DKA i anledning
af manglende assistance i tilfælde af andre ekstraordinære begivenheder, som DKA ikke er herre over.


Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål til abonnementet, priser, dækning m.m., ring da venligst til vores kundeservice på tlf.70 777 499
eller send en e-mail til: kontakt@dkassistance.dk

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom